Op alle met ons gesloten overeenkomsten c.q. door ons verrichte leveringen en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Audax Logistiek van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden.

Op uw eerste verzoek worden de Algemene Voorwaarden ook aan u toegezonden. Verder zijn de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Tilburg onder nummer HR18014815.